פקדונות בריבית קבועה
224 - בשקלים בריבית משתנה- יומי
תקופה: 1 ימים
מדרגותנומינלית שנתיתמתואמת שנתית
999-200P -1.59% 0.0100%
9,999-1,000P -1.59% 0.0100%
49,999-10,000P -1.59% 0.0100%
99,999-50,000P -1.59% 0.0100%
249,999-100,000P -1.59% 0.0100%
499,999-250,000P -1.59% 0.0100%
999,999-500,000P -1.59% 0.0100%
1,000,000 ומעלהP -1.59% 0.0100%
227 - בשקלים בריבית קבועה, עם אפשרות לקבלת הלוואה
תקופה: 365 ימים
מדרגותנומינלית שנתיתמתואמת שנתית
49,999-10,0000.10%0.1000%
99,999-50,0000.10%0.1000%
249,999-100,0000.10%0.1000%
499,999-250,0000.15%0.1500%
749,999-500,0000.15%0.1500%
750,000 ומעלה0.15%0.1500%
232 - כרמל - חסכון שקלי בריבית עולה מתחדש
תקופה: 120 ימים
מדרגותנומינלית שנתיתמתואמת שנתית
49,999-10,0000.04%0.0400%
99,999-50,0000.05%0.0500%
249,999-100,0000.06%0.0600%
250,000 ומעלה0.06%0.0600%
תקופה: 240 ימים
מדרגותנומינלית שנתיתמתואמת שנתית
49,999-10,0000.08%0.0800%
99,999-50,0000.10%0.1000%
249,999-100,0000.12%0.1200%
250,000 ומעלה0.12%0.1200%
תקופה: 360 ימים
מדרגותנומינלית שנתיתמתואמת שנתית
49,999-10,0000.12%0.1200%
99,999-50,0000.15%0.1500%
249,999-100,0000.18%0.1800%
250,000 ומעלה0.18%0.1800%
240 - פח"ק
תקופה: 1 ימים
מדרגותנומינלית שנתיתמתואמת שנתית
9,999-1,0000.01%0.0100%
49,999-10,0000.01%0.0100%
99,999-50,0000.01%0.0100%
249,999-100,0000.01%0.0100%
499,999-250,0000.01%0.0100%
999,999-500,0000.01%0.0100%
1,000,000 ומעלה0.01%0.0100%
241 - בשקלים בריבית קבועה לשבוע מתחדש
תקופה: 7 ימים
מדרגותנומינלית שנתיתמתואמת שנתית
999-2000.01%0.0100%
9,999-1,0000.01%0.0100%
49,999-10,0000.01%0.0100%
99,999-50,0000.01%0.0100%
249,999-100,0000.01%0.0100%
499,999-250,0000.01%0.0100%
999,999-500,0000.01%0.0100%
1,000,000 ומעלה0.01%0.0100%
243 - בשקלים בריבית קבועה לחודש מתחדש
תקופה: 28 ימים
מדרגותנומינלית שנתיתמתואמת שנתית
999-2000.01%0.0100%
9,999-1,0000.01%0.0100%
49,999-10,0000.01%0.0100%
99,999-50,0000.01%0.0100%
249,999-100,0000.01%0.0100%
499,999-250,0000.01%0.0100%
999,999-500,0000.01%0.0100%
1,000,000 ומעלה0.01%0.0100%
תקופה: 30 ימים
247 - בשקלים בריבית קבועה שבוע - 3 חודשים
תקופה: 7 ימים
מדרגותנומינלית שנתיתמתואמת שנתית
9,999-1,0000.01%0.0100%
49,999-10,0000.01%0.0100%
99,999-50,0000.01%0.0100%
249,999-100,0000.01%0.0100%
499,999-250,0000.01%0.0100%
999,999-500,0000.01%0.0100%
1,000,000 ומעלה0.01%0.0100%
תקופה: 28 ימים
מדרגותנומינלית שנתיתמתואמת שנתית
9,999-1,0000.01%0.0100%
49,999-10,0000.01%0.0100%
99,999-50,0000.01%0.0100%
249,999-100,0000.01%0.0100%
499,999-250,0000.01%0.0100%
999,999-500,0000.01%0.0100%
1,000,000 ומעלה0.01%0.0100%
253 - בשקלים בריבית קבועה לשבוע מתחדש
תקופה: 7 ימים
מדרגותנומינלית שנתיתמתואמת שנתית
999-200P -1.59% 0.0100%
9,999-1,000P -1.59% 0.0100%
49,999-10,000P -1.59% 0.0100%
99,999-50,000P -1.59% 0.0100%
250,000-100,000P -1.59% 0.0100%
499,999-250,001P -1.59% 0.0100%
999,999-500,000P -1.59% 0.0100%
1,000,000 ומעלהP -1.59% 0.0100%
254 - בשקלים בריבית קבועה לחודש מתחדש
תקופה: 28 ימים
מדרגותנומינלית שנתיתמתואמת שנתית
999-200P -1.59% 0.0100%
9,999-1,000P -1.59% 0.0100%
49,999-10,000P -1.59% 0.0100%
99,999-50,000P -1.59% 0.0100%
249,999-100,000P -1.59% 0.0100%
499,999-250,000P -1.59% 0.0100%
999,999-500,000P -1.59% 0.0100%
1,000,000 ומעלהP -1.59% 0.0100%
304 - בשקלים בריבית קבועה 12 - 3 חודשים
תקופה: 89 ימים
מדרגותנומינלית שנתיתמתואמת שנתית
9,999-1,0000.02%0.0200%
49,999-10,0000.02%0.0200%
99,999-50,0000.02%0.0200%
249,999-100,0000.02%0.0200%
499,999-250,0000.02%0.0200%
999,999-500,0000.02%0.0200%
1,000,000 ומעלה0.02%0.0200%
תקופה: 93 ימים
מדרגותנומינלית שנתיתמתואמת שנתית
9,999-1,0000.02%0.0200%
49,999-10,0000.02%0.0200%
99,999-50,0000.02%0.0200%
249,999-100,0000.02%0.0200%
499,999-250,0000.02%0.0200%
999,999-500,0000.02%0.0200%
1,000,000 ומעלה0.02%0.0200%
תקופה: 181 ימים
מדרגותנומינלית שנתיתמתואמת שנתית
9,999-1,0000.02%0.0200%
49,999-10,0000.02%0.0200%
99,999-50,0000.02%0.0200%
249,999-100,0000.02%0.0200%
499,999-250,0000.02%0.0200%
999,999-500,0000.02%0.0200%
1,000,000 ומעלה0.02%0.0200%
תקופה: 273 ימים
מדרגותנומינלית שנתיתמתואמת שנתית
9,999-1,0000.02%0.0200%
49,999-10,0000.02%0.0200%
99,999-50,0000.02%0.0200%
249,999-100,0000.02%0.0200%
499,999-250,0000.02%0.0200%
999,999-500,0000.02%0.0200%
1,000,000 ומעלה0.02%0.0200%
311 - בשקלים בריבית קבועה לשנה ויותר
תקופה: 365 ימים
מדרגותנומינלית שנתיתמתואמת שנתית
9,999-1,0000.06%0.0600%
49,999-10,0000.08%0.0800%
99,999-50,0000.10%0.1000%
249,999-100,0000.11%0.1100%
499,999-250,0000.13%0.1300%
999,999-500,0000.15%0.1500%
1,000,000 ומעלה0.15%0.1500%
תקופה: 455 ימים
מדרגותנומינלית שנתיתמתואמת שנתית
9,999-1,0000.06%0.0600%
49,999-10,0000.08%0.0800%
99,999-50,0000.10%0.1000%
249,999-100,0000.11%0.1100%
499,999-250,0000.13%0.1300%
999,999-500,0000.15%0.1500%
1,000,000 ומעלה0.15%0.1500%
תקופה: 729 ימים
מדרגותנומינלית שנתיתמתואמת שנתית
9,999-1,0000.16%0.1600%
49,999-10,0000.18%0.1800%
99,999-50,0000.20%0.2000%
249,999-100,0000.21%0.2100%
499,999-250,0000.23%0.2300%
999,999-500,0000.25%0.2500%
1,000,000 ומעלה0.25%0.2500%

פיקדון שניר – פיקדון שקלי ל-4 שנים נושא ריבית על בסיס ריבית אג"ח ממשלתית מסוג ריבית משתנה , תחנות יציאה מידי שלושה חודשים:
פרסום שיעור ריבית האג"ח (שיעור הריבית המשתנה השנתית על אג"ח ממשלתית מסוג ריבית משתנה מסדרה 11/21 מס נייר
בורסה 1127646, לפיקדונות שמועד הפקדתם עד 1.12.2017 או מסדרה 05/26 מס נייר בורסה 1141795 לפיקדונות שהופקדו לאחר המועד הנ"ל, הנקבעת ומפורסמת ע"י מדינת ישראל מידי שלושה חודשים) או - במקרה בו לא פורסמה ריבית האג"ח ע"י
מדינת ישראל – פרסום הריבית החליפית (ריבית בסיסית בניכוי מרווח כמפורט בתנאי הפיקדון) -

ריבית האג"ח/הריבית החליפית שעל בסיסה תחושב הריבית על הפיקדון לתקופת ריבית שתחילתה ביום 8 חודש 6 שנת 2020
הינה בשיעור של 0.0400% שנתי. ריבית זו מתעדכנת מידי 3 חודשים.

-     הבנק רשאי לשנות את שיעורי הריבית מעת לעת לרבות את שיעורי המרווחים, על פי שיקול דעתו.

-     הריבית המוצגת בעמוד זה הינה הריבית התעריפית לשנה, אלא אם נכתב אחרת.

-     כל הסכומים נקובים בש"ח.

-     שיעורי הריבית המתואמת המוצגים לעיל מתייחסים לתקופת ההפקדה הקצרה ביותר, האפשרית לאותו ולאותה מדרגת סכום. לפיכך, שיעור הריבית המתואמת לאותו פיקדון ולאותה מדרגת סכום, ביחס לתקופת הפקדה ארוכה מתקופה זו, נמוך מהשיעור הנ"ל (עפ"י רוב, הפרש זה יבוא לביטוי רק בספרות השלישית והרביעית לאחר הנקודה העשרונית).

-     פקדונות בריבית משתנה:
בחישוב הריבית בפקדונות בריבית משתנה על בסיס הפריים, נלקח  Pכממוצע משוקלל של ריבית הפריים בכל תקופת הפקדון.
שיעורי הריבית המוצגים ביחס לפיקדון בריבית משתנה, או פיקדון הכולל חלופה בריבית משתנה, על בסיס "הריבית הבסיסית" (פריים), חושבו עפ"י הריבית הבסיסית כשיעורה בתאריך הצגת המידע הרשום לעיל ונכונים לתאריך זה בלבד.

-     פקדונות שקליים מתחדשים בריבית משתנה ("יחיד" ו"עסק קטן", לפקדונות שהופקדו לראשונה החל מ- 01.07.2014):
פקדון בריבית משתנה, ששיעורה שווה לממוצע הריביות הבסיסיות (
P) בתקופת הפקדון הרלוונטית ובתקופות הפקדון המחודשות, בניכוי המרווח אשר נקבע לפקדון ביום ההפקדה (המרווח המקורי).

-     פקדונות שקליים מתחדשים בריבית קבועה ("יחיד" ו"עסק קטן", לפקדונות שהופקדו לראשונה החל מ- 01.07.2014):
פקדון בריבית קבועה, ששיעורה שווה לריבית הבסיסית (
P) או לריבית הליבור המעוגל (L), לפי הרשום ביחס לאותו פקדון, כשיעורה ביום ההפקדה ומידי מועד חידוש, בניכוי המרווח  הקבוע לפקדון ביום ההפקדה (המרווח המקורי).

-     ריבית הפריים : (P)
ריבית בסיסית הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מפעם לפעם בהתאם להתפתחויות
במשק ובשוק האשראי, ומפורסמת על ידי הבנק בסניפיו ו/או באתר האינטרנט של הבנק. שיעור הפריים להיום  % 1.6 לשנה.

-     "ריבית הליבור המעוגל"ׁ(L):
שיעור ריבית ליבור (LIBOR) לתקופה שאורכה כתקופת הפקדון הראשונה, במונחים שנתיים, כפי שייקבע על ידי איגוד הבנקים הבריטי (BBA) ויפורסם בשעה 11:00 זמן לונדון או סמוך לה, שני ימי עסקים לפני יום תחילת כל תקופת פקדון (להלן: "מועד קביעת ריבית"), לפיקדונות בינבנקאיים במטבע הפקדון/במטבע לו צמוד הפקדון, כשהוא מעוגל כלפי מעלה ל- 1/8 (שמינית) הקרובה של אחוז אחד.
לצורך הגדרה זו בלבד המונח "יום עסקים" משמעו- יום שבו הבנקים בלונדון עושים ביניהם עסקאות בפיקדונות במטבע הרלבנטי, בשוק הבינבנקאי בלונדון.

-     "שיעור ריבית לתיקונים" הינו בשיעור ריבית הפריים.

-     "ריבית העוגן" להפקדה בחודש 7 שנת 2020 במסגרת הוראת קבע לפיקדון "חסכון לפרישה" (סוג פיקדון 341) הינה בשיעור של % -0.6867

-     "ריבית העוגן" להפקדה בחודש 7 שנת 2020 במסגרת הוראת קבע לפיקדון "חסכון להכנסה חודשית ל-5 שנים'" (סוג פיקדון 215) הינה בשיעור של % -0.6008 לשנה.
לשנה.
מ"ריבית העוגן" יופחת מרווח בשיעור הנקוב בתנאי הפיקדון. לקבלת נתוני ריבית העוגן לתקופה הקודמת לתקופה הנ"ל, נא לפנות לפקיד הסניף.

 

-     סו"ח החסומים להפקדת "יחיד"/"עסק קטן":

 

בבנק הבינ"ל/פאג"י

 

באוצה"ח/מסד

סוג הפיקדון

תיאור פיקדון

סוג הפיקדון         

תיאור פיקדון

240 – שקלי לא צמוד

פח"ק

240 – שקלי לא צמוד

פח"ק

241 – שקלי לא צמוד