פקדונות הכנסה חודשית
308 - בשקלים בריבית קבועה - הכנסה חודשית
תקופה: 365 ימים
מדרגותנומינלית שנתיתמתואמת שנתית
49,999-10,0000.30%0.3000%
99,999-50,0000.32%0.3200%
249,999-100,0000.38%0.3800%
499,999-250,0000.45%0.4500%
999,999-500,0000.55%0.5500%
1,000,000 ומעלה0.55%0.5500%
תקופה: 730 ימים
מדרגותנומינלית שנתיתמתואמת שנתית
49,999-10,0000.70%0.7000%
99,999-50,0000.80%0.8000%
249,999-100,0001.00%1.0000%
499,999-250,0001.20%1.2000%
999,999-500,0001.30%1.3000%
1,000,000 ומעלה1.30%1.3000%

פיקדון שניר – פיקדון שקלי ל-4 שנים נושא ריבית על בסיס ריבית אג"ח ממשלתית מסוג ריבית משתנה , תחנות יציאה מידי שלושה חודשים:
פרסום שיעור ריבית האג"ח (שיעור הריבית המשתנה השנתית על אג"ח ממשלתית מסוג ריבית משתנה מסדרה 05/26 מס נייר
בורסה 1141795, לפיקדונות שמועד הפקדתם עד 10.04.2022 או מסדרה 11/30 מס נייר בורסה 1166552 לפיקדונות שהופקדו לאחר המועד הנ"ל, הנקבעת ומפורסמת ע"י מדינת ישראל מידי שלושה חודשים) או - במקרה בו לא פורסמה ריבית האג"ח ע"י
מדינת ישראל – פרסום הריבית החליפית (ריבית בסיסית בניכוי מרווח כמפורט בתנאי הפיקדון) -

ריבית האג"ח/הריבית החליפית שעל בסיסה תחושב הריבית על הפיקדון לתקופת ריבית שתחילתה ביום 8 חודש 6 שנת 2022
הינה בשיעור של 0.9600% שנתי. ריבית זו מתעדכנת מידי 3 חודשים.

-     הבנק רשאי לשנות את שיעורי הריבית מעת לעת לרבות את שיעורי המרווחים, על פי שיקול דעתו.

-     הריבית המוצגת בעמוד זה הינה הריבית התעריפית לשנה, אלא אם נכתב אחרת.

-     כל הסכומים נקובים בש"ח.

-     שיעורי הריבית המתואמת המוצגים לעיל מתייחסים לתקופת ההפקדה הקצרה ביותר, האפשרית לאותו ולאותה מדרגת סכום. לפיכך, שיעור הריבית המתואמת לאותו פיקדון ולאותה מדרגת סכום, ביחס לתקופת הפקדה ארוכה מתקופה זו, נמוך מהשיעור הנ"ל (עפ"י רוב, הפרש זה יבוא לביטוי רק בספרות השלישית והרביעית לאחר הנקודה העשרונית).

-     פקדונות בריבית משתנה:
בחישוב הריבית בפקדונות בריבית משתנה על בסיס הפריים, נלקח  Pכממוצע משוקלל של ריבית הפריים בכל תקופת הפקדון.
שיעורי הריבית המוצגים ביחס לפיקדון בריבית משתנה, או פיקדון הכולל חלופה בריבית משתנה, על בסיס "הריבית הבסיסית" (פריים), חושבו עפ"י הריבית הבסיסית כשיעורה בתאריך הצגת המידע הרשום לעיל ונכונים לתאריך זה בלבד.

-     פקדונות שקליים מתחדשים בריבית משתנה ("יחיד" ו"עסק קטן", לפקדונות שהופקדו לראשונה החל מ- 01.07.2014):
פקדון בריבית משתנה, ששיעורה שווה לממוצע הריביות הבסיסיות (
P) בתקופת הפקדון הרלוונטית ובתקופות הפקדון המחודשות, בניכוי המרווח אשר נקבע לפקדון ביום ההפקדה (המרווח המקורי).

-     פקדונות שקליים מתחדשים בריבית קבועה ("יחיד" ו"עסק קטן", לפקדונות שהופקדו לראשונה החל מ- 01.07.2014):
פקדון בריבית קבועה, ששיעורה שווה לריבית הבסיסית (
P) או לריבית הבסיס במט''ח (B), לפי הרשום ביחס לאותו פקדון, כשיעורה ביום ההפקדה ומידי מועד חידוש, בניכוי המרווח  הקבוע לפקדון ביום ההפקדה (המרווח המקורי).

-     ריבית הפריים : (P)
ריבית בסיסית הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מפעם לפעם בהתאם להתפתחויות
במשק ובשוק האשראי, ומפורסמת על ידי הבנק בסניפיו ו/או באתר האינטרנט של הבנק. שיעור הפריים להיום  % 2.25 לשנה.

-     ריבית הבסיס במט"ח (B)
שיעור ריבית הבסיס למטבע החוץ הרלוונטי, כהגדרתה בתנאים הכלליים.

-     "שיעור ריבית לתיקונים" הינו בשיעור ריבית הפריים.

-     "ריבית העוגן" להפקדה בחודש 1 שנת 2023 במסגרת הוראת קבע לפיקדון "חסכון לפרישה" (סוג פיקדון 341) הינה בשיעור של % 0.3800

-     "ריבית העוגן" להפקדה בחודש 1 שנת 2023 במסגרת הוראת קבע לפיקדון "חסכון להכנסה חודשית ל-5 שנים'" (סוג פיקדון 215) הינה בשיעור של % -0.0800 לשנה.
לשנה.
מ"ריבית העוגן" יופחת מרווח בשיעור הנקוב בתנאי הפיקדון. לקבלת נתוני ריבית העוגן לתקופה הקודמת לתקופה הנ"ל, נא לפנות לפקיד הסניף.

 

-     סו"ח החסומים להפקדת "יחיד"/"עסק קטן":

 

בבנק הבינ"ל/פאג"י

 

באוצה"ח/מסד

סוג הפיקדון

תיאור פיקדון

סוג הפיקדון         

תיאור פיקדון

240 – שקלי לא צמוד

פח"ק

240 – שקלי לא צמוד

פח"ק

241 – שקלי לא צמוד

שבועי מתחדש

209 - שקלי לא צמוד

7-365 ימים (אוצה"ח)
7-365 ימים (מסד)

242 – שקלי לא צמוד

שבועיים מתחדש

213 - שקלי לא צמוד

7-365 ימים (אוצה"ח)
7-365 ימים (מסד)

243 – שקלי לא צמוד

חודשי מתחדש

151  צמוד דולר

7-365 ימים (אוצה"ח)
7-365 ימים (מסד)

312 – שקלי לא צמוד

חודשי מתחדש

153 צמוד אירו

7-365 ימים (אוצה"ח)
7-365 ימים (מסד)

186 צמוד דולר

שבועי מתחדש

236 – צמוד אירו

שבועי מתחדש

 

 

-     סוגי הפקדונות המתחדשים שמופעלים החל מ – 01/07/2014.
מיועדים ל"יחיד" ו"עסק קטן" בלבד (חסומים ל"עסק גדול").

סוגי פיקדון
עבור יחיד ועסק קטן

אופן קביעת הריבית

ס.ח 224 – יומי מתחדש, ריבית משתנה-     ריבית משתנה ע"ב הריבית הבסיסית ("הפריים”) בניכוי מרווח.

-     ביום ההפקדה – הריבית תהיה בשיעור השווה לריבית הבסיסית (ה"פריים") ביום ההפקדה בניכוי מרווח ("המרווח המקורי").

-     בגין כל יום נוסף בו מתחדש הפיקדון- הריבית תיקבע לפי הריבית הבסיסית כפי שתהא באותו יום בניכוי "המרווח המקורי" כפי שנקבע ביום ההפקדה.

-     כל הפקדה חדשה/נוספת לפיקדון יומי הינה למעשה פיקדון יומי חדש נפרד.

ס.ח. 253 – שבועי מתחדש, ריבית קבועה

 

ס.ח. 254 - חודשי מתחדש, ריבית קבועה

-     בתקופת ההפקדה הראשונה – ריבית בשיעור השווה לריבית הבסיסית (פריים) נכון ליום ההפקדה בניכוי מרווח ("המרווח המקורי"), שתשמר כריבית קבועה לכל אורך תקופת הפיקדון הראשונה.

-     בכל תקופת חידוש - ריבית קבועה ששיעורה ייקבע מידי מועד חידוש ויהיה שווה לשיעור הריבית הבסיסית (פריים) במועד החידוש הרלבנטי, בניכוי "המרווח המקורי", כפי שנקבע ביום ההפקדה.

ס.ח. 282 -  שבועי מתחדש, ריבית משתנה

 

ס.ח. 285 -  חודשי מתחדש, ריבית משתנה

 

-     בתקופת ההפקדה הראשונה – ריבית בשיעור השווה לממוצע הריביות הבסיסיות בתקופת ההפקדה הראשונה בניכוי מרווח ("המרווח המקורי").

-     בכל תקופת חידוש- הריבית תיקבע לפי ממוצע הריביות הבסיסיות בתקופת החידוש הרלבנטית בניכוי "המרווח המקורי" כפי שנקבע ביום ההפקדה.