פקדונות בריבית קבועה
209 - פקדון בשקלים בריבית קבועה שבוע עד שנה מתחדש
תקופה: 1 ימים
224 - בשקלים בריבית משתנה- יומי
תקופה: 1 ימים
מדרגותנומינלית שנתיתמתואמת שנתית
24,999-1,000P -1.59% 0.0100%
49,999-25,000P -1.59% 0.0100%
99,999-50,000P -1.59% 0.0100%
499,999-100,000P -1.59% 0.0100%
500,000 ומעלהP -1.59% 0.0100%
240 - פח"ק
תקופה: 1 ימים
מדרגותנומינלית שנתיתמתואמת שנתית
24,999-1,0000.01%0.0100%
49,999-25,0000.01%0.0100%
99,999-50,0000.01%0.0100%
499,999-100,0000.01%0.0100%
500,000 ומעלה0.01%0.0100%
247 - בשקלים בריבית קבועה שבוע - 3 חודשים
תקופה: 7 ימים
מדרגותנומינלית שנתיתמתואמת שנתית
24,999-1,0000.01%0.0100%
49,999-25,0000.01%0.0100%
99,999-50,0000.01%0.0100%
499,999-100,0000.01%0.0100%
500,000 ומעלה0.01%0.0100%
תקופה: 14 ימים
מדרגותנומינלית שנתיתמתואמת שנתית
24,999-1,0000.01%0.0100%
49,999-25,0000.01%0.0100%
99,999-50,0000.01%0.0100%
499,999-100,0000.01%0.0100%
500,000 ומעלה0.01%0.0100%
תקופה: 28 ימים
מדרגותנומינלית שנתיתמתואמת שנתית
24,999-1,0000.01%0.0100%
49,999-25,0000.01%0.0100%
99,999-50,0000.01%0.0100%
499,999-100,0000.01%0.0100%
500,000 ומעלה0.01%0.0100%
תקופה: 59 ימים
מדרגותנומינלית שנתיתמתואמת שנתית
24,999-1,0000.01%0.0100%
49,999-25,0000.01%0.0100%
99,999-50,0000.01%0.0100%
499,999-100,0000.01%0.0100%
500,000 ומעלה0.01%0.0100%
תקופה: 89 ימים
מדרגותנומינלית שנתיתמתואמת שנתית
24,999-1,0000.01%0.0100%
49,999-25,0000.01%0.0100%
99,999-50,0000.01%0.0100%
499,999-100,0000.01%0.0100%
500,000 ומעלה0.01%0.0100%
253 - בשקלים בריבית קבועה לשבוע מתחדש
תקופה: 7 ימים
מדרגותנומינלית שנתיתמתואמת שנתית
24,999-1,000P -1.59% 0.0100%
49,999-25,000P -1.59% 0.0100%
99,999-50,000P -1.59% 0.0100%
499,999-100,000P -1.59% 0.0100%
500,000 ומעלהP -1.59% 0.0100%
254 - בשקלים בריבית קבועה לחודש מתחדש
תקופה: 28 ימים
מדרגותנומינלית שנתיתמתואמת שנתית
24,999-1,000P -1.59% 0.0100%
49,999-25,000P -1.59% 0.0100%
99,999-50,000P -1.59% 0.0100%
499,999-100,000P -1.59% 0.0100%
500,000 ומעלהP -1.59% 0.0100%
304 - בשקלים בריבית קבועה 12 - 3 חודשים
תקופה: 85 ימים
מדרגותנומינלית שנתיתמתואמת שנתית
24,999-1,0000.01%0.0100%
49,999-25,0000.01%0.0100%
99,999-50,0000.01%0.0100%
499,999-100,0000.01%0.0100%
500,000 ומעלה0.01%0.0100%
תקופה: 181 ימים
מדרגותנומינלית שנתיתמתואמת שנתית
24,999-1,0000.02%0.0200%
49,999-25,0000.02%0.0200%
99,999-50,0000.02%0.0200%
499,999-100,0000.02%0.0200%
500,000 ומעלה0.02%0.0200%
311 - בשקלים בריבית קבועה לשנה ויותר
תקופה: 365 ימים
מדרגותנומינלית שנתיתמתואמת שנתית
24,999-1,0000.01%0.0100%
49,999-25,0000.01%0.0100%
99,999-50,0000.01%0.0100%
499,999-100,0000.01%0.0100%
500,000 ומעלה0.01%0.0100%
תקופה: 455 ימים
מדרגותנומינלית שנתיתמתואמת שנתית
24,999-1,0000.02%0.0200%
49,999-25,0000.03%0.0300%
99,999-50,0000.04%0.0400%
499,999-100,0000.05%0.0500%
500,000 ומעלה0.06%0.0600%
תקופה: 729 ימים
מדרגותנומינלית שנתיתמתואמת שנתית
24,999-1,0000.03%0.0300%
49,999-25,0000.04%0.0400%
99,999-50,0000.05%0.0500%
499,999-100,0000.06%0.0600%
500,000 ומעלה0.07%0.0700%

-     הבנק רשאי לשנות את שיעורי הריבית מעת לעת לרבות את שיעורי המרווחים, על פי שיקול דעתו.

-     הריבית המוצגת בעמוד זה הינה הריבית התעריפית לשנה, אלא אם נכתב אחרת.

-     כל הסכומים נקובים בש"ח.

-     שיעורי הריבית המתואמת המוצגים לעיל מתייחסים לתקופת ההפקדה הקצרה ביותר, האפשרית לאותו ולאותה מדרגת סכום. לפיכך, שיעור הריבית המתואמת לאותו פיקדון ולאותה מדרגת סכום, ביחס לתקופת הפקדה ארוכה מתקופה זו, נמוך מהשיעור הנ"ל (עפ"י רוב, הפרש זה יבוא לביטוי רק בספרות השלישית והרביעית לאחר הנקודה העשרונית).

-     פקדונות בריבית משתנה:
בחישוב הריבית בפקדונות בריבית משתנה על בסיס הפריים, נלקח  Pכממוצע משוקלל של ריבית הפריים בכל תקופת הפקדון.
שיעורי הריבית המוצגים ביחס לפיקדון בריבית משתנה, או פיקדון הכולל חלופה בריבית משתנה, על בסיס "הריבית הבסיסית" (פריים), חושבו עפ"י הריבית הבסיסית כשיעורה בתאריך הצגת המידע הרשום לעיל ונכונים לתאריך זה בלבד.

-     פקדונות שקליים מתחדשים בריבית משתנה ("יחיד" ו"עסק קטן", לפקדונות שהופקדו לראשונה החל מ- 01.07.2014):
פקדון בריבית משתנה, ששיעורה שווה לממוצע הריביות הבסיסיות (
P) בתקופת הפקדון הרלוונטית ובתקופות הפקדון המחודשות, בניכוי המרווח אשר נקבע לפקדון ביום ההפקדה (המרווח המקורי).

-     פקדונות שקליים מתחדשים בריבית קבועה ("יחיד" ו"עסק קטן", לפקדונות שהופקדו לראשונה החל מ- 01.07.2014):
פקדון בריבית קבועה, ששיעורה שווה לריבית הבסיסית (
P) או לריבית הליבור המעוגל (L), לפי הרשום ביחס לאותו פקדון, כשיעורה ביום ההפקדה ומידי מועד חידוש, בניכוי המרווח  הקבוע לפקדון ביום ההפקדה (המרווח המקורי).

-     ריבית הפריים : (P)
ריבית בסיסית הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מפעם לפעם בהתאם להתפתחויות
במשק ובשוק האשראי, ומפורסמת על ידי הבנק בסניפיו ו/או באתר האינטרנט של הבנק. שיעור הפריים להיום  % 1.6 לשנה.

-     "ריבית הליבור המעוגל"ׁ(L):
שיעור ריבית ליבור (LIBOR) לתקופה שאורכה כתקופת הפקדון הראשונה, במונחים שנתיים, כפי שייקבע על ידי איגוד הבנקים הבריטי (BBA) ויפורסם בשעה 11:00 זמן לונדון או סמוך לה, שני ימי עסקים לפני יום תחילת כל תקופת פקדון (להלן: "מועד קביעת ריבית"), לפיקדונות בינבנקאיים במטבע הפקדון/במטבע לו צמוד הפקדון, כשהוא מעוגל כלפי מעלה ל- 1/8 (שמינית) הקרובה של אחוז אחד.
לצורך הגדרה זו בלבד המונח "יום עסקים" משמעו- יום שבו הבנקים בלונדון עושים ביניהם עסקאות בפיקדונות במטבע הרלבנטי, בשוק הבינבנקאי בלונדון.

-     "שיעור ריבית לתיקונים" הינו בשיעור ריבית הפריים.

-     "ריבית העוגן" להפקדה בחודש - שנת - במסגרת הוראת קבע לפיקדון "חסכון להכנסה חודשית" (סוג פיקדון 341) הינה בשיעור של % -

-     "ריבית העוגן" להפקדה בחודש - שנת - במסגרת הוראת קבע לפיקדון "מנוף גמיש ל-180 חודשים - הפקדה חודשית'" (ס.ח. 342) הינה בשיעור של % - לשנה.

-     "ריבית העוגן" להפקדה בחודש - שנת - במסגרת הוראת קבע לפיקדון "מנוף פיננסי ל-96 חודשים - הפקדה חודשית'" (ס.ח. 350) הינה בשיעור של % - לשנה.

מ"ריבית העוגן" יופחת מרווח בשיעור הנקוב בתנאי הפיקדון. לקבלת נתוני ריבית העוגן לתקופה הקודמת לתקופה הנ"ל, נא לפנות לפקיד הסניף.

 

-     סו"ח החסומים להפקדת "יחיד"/"עסק קטן":

 

בבנק הבינ"ל/פאג"י

 

באוצה"ח/מסד

סוג הפיקדון

תיאור פיקדון

סוג הפיקדון         

תיאור פיקדון

240 – שקלי לא צמוד

פח"ק

240 – שקלי לא צמוד

פח"ק

241 – שקלי לא צמוד

שבועי מתחדש

209 - שקלי לא צמוד

7-365 ימים (אוצה"ח)
7-365 ימים (מסד)

242 – שקלי לא צמוד

שבועיים מתחדש

213 - שקלי לא צמוד

7-365 ימים (אוצה"ח)
7-365 ימים (מסד)

243 – שקלי לא צמוד

חודשי מתחדש

151  צמוד דולר

7-365 ימים (אוצה"ח)
7-365 ימים (מסד)

312 – שקלי לא צמוד

חודשי מתחדש

153 צמוד אירו

7-365 ימים (אוצה"ח)
7-365 ימים (מסד)

186 צמוד דולר

שבועי מתחדש

236 – צמוד אירו

שבועי מתחדש

 

 

-     סוגי הפקדונות המתחדשים שמופעלים החל מ – 01/07/2014.
מיועדים ל"יחיד" ו"עסק קטן" בלבד (חסומים ל"עסק גדול").

סוגי פיקדון
עבור יחיד ועסק קטן

אופן קביעת הריבית

ס.ח 224 – יומי מתחדש, ריבית משתנה-     ריבית משתנה ע"ב הריבית הבסיסית ("הפריים”) בניכוי מרווח.

-     ביום ההפקדה – הריבית תהיה בשיעור השווה לריבית הבסיסית (ה"פריים") ביום ההפקדה בניכוי מרווח ("המרווח המקורי").

-     בגין כל יום נוסף בו מתחדש הפיקדון- הריבית תיקבע לפי הריבית הבסיסית כפי שתהא באותו יום בניכוי "המרווח המקורי" כפי שנקבע ביום ההפקדה.

-     כל הפקדה חדשה/נוספת לפיקדון יומי הינה למעשה פיקדון יומי חדש נפרד.

ס.ח. 253 – שבועי מתחדש, ריבית קבועה

 

ס.ח. 254 - חודשי מתחדש, ריבית קבועה

-     בתקופת ההפקדה הראשונה – ריבית בשיעור השווה לריבית הבסיסית (פריים) נכון ליום ההפקדה בניכוי מרווח ("המרווח המקורי"), שתשמר כריבית קבועה לכל אורך תקופת הפיקדון הראשונה.

-     בכל תקופת חידוש - ריבית קבועה ששיעורה ייקבע מידי מועד חידוש ויהיה שווה לשיעור הריבית הבסיסית (פריים) במועד החידוש הרלבנטי, בניכוי "המרווח המקורי", כפי שנקבע ביום ההפקדה.

ס.ח. 282 -  שבועי מתחדש, ריבית משתנה

 

ס.ח. 285 -  חודשי מתחדש, ריבית משתנה

 

-     בתקופת ההפקדה הראשונה – ריבית בשיעור השווה לממוצע הריביות הבסיסיות בתקופת ההפקדה הראשונה בניכוי מרווח ("המרווח המקורי").

-     בכל תקופת חידוש- הריבית תיקבע לפי ממוצע הריביות הבסיסיות בתקופת החידוש הרלבנטית בניכוי "המרווח המקורי" כפי שנקבע ביום ההפקדה.

ס.ח. 237
פצ"מ שער אמצע (דולר) בריבית קבועה - מתחדש

 

ס.ח. 279
פצ"מ שער אמצע (אירו)
בריבית קבועה - מתחדש

-     בתקופת ההפקדה הראשונה - ריבית בשיעור השווה לריבית הליבור המעוגל נכון ליום ההפקדה בניכוי מרווח ("המרווח המקורי"), שתשמר כריבית קבועה לכל אורך תקופת הפיקדון הראשונה.

-     בכל תקופת חידוש - ריבית קבועה ששיעורה ייקבע מידי מועד חידוש ויהיה שווה לשיעור ריבית הליבור המעוגל במועד החידוש הרלבנטי, בניכוי "המרווח המקורי" כפי שנקבע ביום ההפקדה.