נגישות

השאירו פרטים ונחזור אליכם

שם מלא  
טלפון  
דוא"ל  
לקוח של בנק פאגי?  
אני מסכים לקבל בדוא"ל ובהודעות SMS דברי פרסומת והצעות שיווקיות מטעם הבנק
לתשומת ליבך, לא חלה עליך חובה חוקית למסור את הפרטים הנדרשים והדבר תלוי ברצונך והסכמתך. הפרטים שתמסור ו/או שימסרו לחברה אודותיך מצדדים שלישיים ישמשו לצורך התאמת השירותים שהחברה תוכל להציע לך ולמשלוח דברי פרסומת והצעות שיווקיות מטעם החברה (בכפוף להסכמתך לעיל). פרטים אלו יוחזקו כולם, או חלקם במאגרי המידע של החברה.
 
ההטבות (למעט המענק) יינתנו ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי (לא עסקי) ועומד בתנאים המפורטים לגבי כל אחת מההטבות . *המענק יינתן ללקוח חדש בבנק הפותח ''חשבון סטודנט'' (כהגדרתו בבנק), ומציג תלוש/י משכורת (כמשמעותה בבנק) של הסטודנט ו/או של שותפו בחשבון ומצטרף למבצע הטבה בעמלות . **אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות לשביעות רצונו . אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל . ***מבצע הטבה בעמלה מותנה בהפקדת משכורות חודשיות בסכום כולל של 3,000 ₪ ומעלה, וכפוף לתנאים המפורטים בטופס המבצע . הייעוץ הכלכלי יינתן ע''י גורם חיצוני ואין הבנק אחראי לתוכנו ו/או לפעילות המוצעת במסגרתו, לרבות נטילת אשראי ו/או ביצוע השקעות . התנאים המלאים והמחייבים של הפקדון הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו פיקדון וכפופים לסדרים הנהוגים בבנק . מידע של שיעורי ריבית על הפקדות ניתן למצוא באתר הבנק, בפאגי call. ההצטרפות לתכנית/למבצע כפופה לשיקול דעת הבנק . ההטבות כפופות לתנאים המפורטים במסמכי הבנק וכן להסדרים הנהוגים בבנק . ההטבות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד ובמהלך עשר שנים ממועד ההצטרפות לתוכנית פאגי קצבי . הבנק רשאי לשנות את תנאי ההטבות או להפסיקן בכל עת. נכון ליום 31.3.19 שיעור הריבית %3.55 לשנה, ריבית מתואמת %3.608 לשנה החזר ההלוואות עד 84 חודש ריבית p+1.8% פריים (P) – ״ריבית בסיסית״ הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מעת לעת ומפורסמת ע״י הבנק בסניפיו או באתר האינטרנט של הבנק pagi.co.il
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ שד' רוטשילד 42 ת"א, תל אביב -יפו